ANBI Diaconie

Algemene gegevens

Naam: Diaconie van de Protestantse gemeente te Bloemendaal en Overveen
Telefoon: 023 5241913
KvK-nummer: 76341291
RSIN/Fiscaal nummer: 801841537
Website: www.dorpskerkbloemendaal.nl
E-mail: bureau@kerkpleinbloemendaal.nl
Adres: Kerkplein 20, 2061 JD Bloemendaal

De juridische positie van de diaconie is geregeld in de kerkorde en ordinanties van de Protestantse Kerk in Nederland. Deze kerkorde is te vinden op de website Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen. De diaconale opdracht van de gemeente is gedelegeerd aan het college van diakenen. Dit college heeft rechtspersoonlijkheid, zoals is vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

Samenstelling bestuur
De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad. De taken en de samenstelling van de kerkenraad zijn te vinden via de link kerkpleinbloemendaal.nl/overons/kerkenraad. De samenstelling van het college van diakenen is hier te vinden.

De diaconie heeft de volgende taken;

  • Het signaleren van noodsituaties in de samenleving, zowel lokaal, regionaal, als internationaal;
  • Het vinden van hulpbronnen en inzamelen van geld voor de leniging van deze nood;
  • Het daadwerkelijk verlenen van deze hulp en geven van bijstand aan wie dat nodig hebben;
  • De zorg voor het onderling dienstbetoon binnen onze gemeente;
  • De diakenen dragen een steentje bij aan de eredienst: denk aan het collecteren of de bediening bij het Avondmaal. En ook bij activiteiten zoals de jaarlijkse kerstactie, de nieuwjaarsbijeenkomst en de Bloemendaalse jaarmarkt.

Beloningsbeleid
Diakenen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Beleidsplan
Lees hier het beleidsplan van de Diaconie van de Protestantse gemeente te Bloemendaal en Overveen.

Financiële verantwoording
Het meest recente resultatenoverzicht van de Diaconie van de Protestantse gemeente te Bloemendaal en Overveen treft u hier aan.

RSIN: 801841537 Diaconie Protestantse gemeente Bloemendaal en Overveen

Ga naar de inhoud