Kerkrentmeesters

Zij voeren het beheer over de kerkelijke financiën en ze dragen zorg voor de operationele zaken binnen de kerk.

Verantwoordelijkheid
Het College behartigt de zakelijke belangen van de kerk op een zodanige manier dat de continuïteit van de Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen voldoende gewaarborgd blijft.

Taken
Voor het realiseren van deze verantwoordelijkheid zijn de volgende taken te onderscheiden:
• de zorg voor het personeel: organist, kosters en bureaumedewerkers;
• het beheer van de gebouwen: de Dorpskerk, het Kerkelijk Centrum, gebouw Maranatha, gebouw de Rozentuin, de pastorie en andere (on)roerende goederen;
• het beheer van de financiën: inkomsten (collecten, geldwerving, huren, giften en legaten) en uitgaven (facturen, salarissen, quotum-afdrachten); vermogensbeheer (effectenportefeuille); het opstellen van begrotingen en jaarrekeningen;
• het laten bijhouden van de leden- en bijdragenadministratie, het doop- en belijdenisboek, diverse administratieve dossiers en de archieven.

Rolverdeling
Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit de volgende personen:
• Erik Ingwersen (voorzitter);
• Marjon van Straten-Fennema (secretaris, aanspreekpunt voor personeel);
• Kees van Riessen (gebouwenbeheer);
• Jack de Groot (penningmeester);
• vacant (algemeen adjunct).

Erik en Marjon hebben als ouderling-kerkrentmeester zitting in de kerkenraad, daarnaast maakt Erik deel uit van het dagelijks bestuur van de kerk, het Moderamen. De kerkrentmeesters zijn lid van onze kerkelijke gemeente en vervullen een onbezoldigde functie.

College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Bloemendaal en Overveen
p/a Kerkelijk Bureau
Kerkplein 20
2061 JD Bloemendaal
tel. (023) 5241913
(bezoek di t/m do 10-12 uur)

Ga naar de inhoud