ANBI Kerk

Algemene gegevens

Naam: Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen
Adres kerkelijk bureau: Kerkplein 20, 2061 JD Bloemendaal
RSIN/Fiscaal nummer:
KVK-nummer:
820473364
75740915
Telefoon: 023-5241913
E-mail: bureau@kerkpleinbloemendaal.nl
Website: www.dorpskerkbloemendaal.nl

De Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

Kerkorde
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit geldt ook voor de Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen.

Doelstelling en missie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

De Protestantse Gemeente van Bloemendaal en Overveen is een open, oecumenisch gezinde gemeente die haar inspiratie vindt in de Bijbelse woorden van profeten, apostelen en psalmen. Het Bijbelse verhaal met daarin het grote bevrijdende thema van de exodus wil zij zondag aan zondag gedenken en vieren. In deze wereld die gedomineerd wordt door heersende opinies, bestaande machtsverhoudingen, vooroordelen en taalverarming, hoort zij in dit Bijbelse verhaal een hoopvolle tegenstem.

Beleidsplan
Lees hier de visienota “van u is de toekomst” van de Protestantse Kerk in Nederland of het beleidsplan 2022-2025 van onze eigen kerkelijke gemeente.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers (predikant, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen), gekozen vanuit van de gemeente. Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder andere de begroting en de jaarrekening. Zowel de kerkenraad als het College van Kerkrentmeesters hebben, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3). Lees meer over de samenstelling van de verschillende kerkelijke commissies.

Beloningsbeleid
De beloningsregelingen van de predikant van onze gemeente en de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders en administratieve medewerkers staan beschreven in de Arbeidsvoorwaardenregelingen van de Protestantse Kerk in Nederland. Leden van de kerkenraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Activiteiten
De vele activiteiten die in onze kerkelijke gemeente plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd in het Maandbericht, een kerkblad dat 11 keer per jaar verschijnt en op onze website: www.dorpskerkbloemendaal.nl Een belangrijk onderdeel van onze kerk is Radio Bloemendaal. Via dit radiostation worden wekelijks kerkdiensten en diverse andere programma’s via internet uitgezonden. Lees meer op www.radiobloemendaal.nl

Financiële verantwoording
Het meest recente resultatenoverzicht van de Protestantse gemeente te Bloemendaal en Overveen, waarin de resultaten van Radio Bloemendaal opgenomen zijn, treft u hieronder aan.
Het beleggingsbeleid van onze kerkelijke gemeente is medio 2021 vastgelegd in een namens het College van Kerkrentmeesters en Kerkenraad ondertekend beleggingsstatuut.

Ga naar de inhoud